KOMPLEKSOWO I ZAWODOWO Z CK TECHNIK

Projekt pn.: „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach w okresie 01.09.2018 r. do 30.11.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach oraz Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych u 40 uczniów, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji u 10 nauczycieli  przedmiotów zawodowych oraz doposażenie szkół w nowoczesne materiały i urządzenia do praktycznej nauki zawodu.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).